Reklamační řád pro internetový obchod www.SekneMiTo.cz

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je: SekneMiTo, Petr Bělohlávek, Jasenná 1, 763 13 Jasenná; IČ: 07550456; DIČ: CZ9111054458; Bankovní spojení: 2101518844/2010.

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující spotřebitel.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti požadované smlouvou, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Jak dlouho mám nárok na záruku? (záruční lhůta)

Záruční lhůta u zboží pro spotřebitele činí 24 měsíců a 12 měsíců pro kupujícího, který není spotřebitelem (podnikatel). Tato doba se počítá od okamžiku Vašeho převzetí. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

Co k reklamaci potřebuji? (potřebné dokumenty)

Ke zpracování reklamace od Vás budeme potřebovat několik náležitostí, bez kterých bychom to nezvládli. Jedná se o:

  • Doklad o nákupu
  • Podrobný popis závady, která se na výrobku objevila
  • Uvedení způsobu, jakým chcete reklamaci řešit (oprava, výměna, odstoupení od smlouvy)
  • Vaše kontaktní informace (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon)
  • Číslo účtu v případě, že na něj chcete vrátit peníze za nákup

Nebo si můžete stáhnout náš Formulář pro uplatnění reklamace, který stačí vyplnit a zaslat nám jej spolu s dokladem o nákupu s reklamovaným zbožím.

Jak mám reklamaci oznámit? (nahlášení reklamace)

Budeme rádi, když nám reklamaci předem nahlásíte a pošlete nám všechny potřebné podklady na e-mail: info@seknemito.cz. Nicméně nám také můžete zboží spolu s vyplněným reklamačním formulářem a dalšími potřebnými dokumenty rovnou odeslat na adresu: SekneMiTo, Petr Bělohlávek, Jasenná 1, Jasenná, 763 13.

Kam mám reklamaci zaslat? (uplatnění reklamace)

Reklamovaný produkt nám zašlete se všemi potřebnými doklady na adresu SekneMiTo, Petr Bělohlávek, Jasenná 1, Jasenná, 763 13. Jakmile zásilku obdržíme, vystavíme Vám doklad o převzetí a začneme reklamaci zpracovávat, abychom ji pro Vás vyřídili co nejrychleji.

Jak dlouho reklamace trvá? (reklamační lhůta)

Na vyřízení reklamace, včetně opravy produktu, máme ze zákona 30 kalendářních dnů od okamžiku převzetí reklamovaného zboží spolu s potřebnými doklady, nicméně se budeme snažit reklamaci vyřídit co nejdříve, abychom Vám ušetřili Váš drahocenný čas. Jakmile bude reklamace vyřízena, budeme Vás kontaktovat na Vámi uvedeném e-mailu, případně telefonu, a v případě potřeby se domluvíme na dalším postupu.

Pokud bychom tuto lhůtu nedodrželi, máte právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od smlouvy.

Jak probíhá samostatná reklamace? (princip reklamace)

V případě, že je produkt vadný a jeho poškození není způsobeno nevhodným zacházením, tak Vám ho bezplatně opravíme. V případě, že se jedná o uznanou neodstranitelnou závadu, tak Vám produkt vyměníme za nový.

Kdy mohu uplatnit záruku? (podmínky reklamace)

Ačkoliv je nám to líto, existují určité situace, kdy Vaši reklamaci nemůžeme uznat. Nárok na uplatnění záruky zaniká zejména v těchto případech:

  • Opotřebení věci jejím obvyklým užíváním
  • Neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou
  • Poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.)
  • Poškození nadměrným zatěžováním
  • Poškození zboží při přepravě (v tomto případě musíte řešit reklamaci přímo s dopravcem, doporučujeme zboží zkontrolovat při převzetí a v případě jeho poškození jej nepřebírat)